ÇEREZ POLİTİKASI

İş bu Çerez Politikası (“Politika”), internet sayfamızı ziyaret eden kişilerin, çerez kullanımına ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca veri sorumlusu olan TFS Akaryakıt Hizmetleri A.Ş. (TFS”) tarafından çerezlerin toplanma şekilleri, Kişisel Veri işleme faaliyetlerinin amaçları ve hukuki nedenleri, kişisel veriler aktarılıyorsa buna ilişkin esaslar ve veri sahibi olarak haklarınız konularında şeffaf bir şekilde sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak amacıyla hazırlanmıştır.

TFS, bu Politika hükümlerini dilediği zaman sair yerlerde yayımlamak suretiyle güncelleyebilir ve değiştirebilir. TFSnin yaptığı güncelleme ve değişiklikler yayımlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır.

1. TANIMLAR ve KISALTMALAR

İşbu Politika’da geçen;

Çerez (Cookie): Ziyaret edilen internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarını,

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,

KVKK: 7 Nisan 2016 tarihinde Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,

İnternet Sitesi: https://turkishfuel.com/tr/ web sitesini,

Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder.

2. İNTERNET ORTAMINDA KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

İnternet sitemiz ziyaret edildiğinde çerezler (cookie) ziyaretçilerin web sitesini nasıl kullandığını tespiti etmek, web sitesi güvenliğini arttırmak, kullanıcılara verilen web hizmetlerinin geliştirilmesini sağlamak, internet sitesinin işlevselliğini ve performansını arttırmak yoluyla sizlere sunulan hizmetleri geliştirmek, internet sitesinin, hukuki ve ticari güvenliğinin teminini sağlamak, internet erişimlerine ait log kayıtlarını tutmak (5651 sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca kayıt altına alınmakta ve talep edilmesi halinde adli ve/veya idari merci/kurum/kuruluşlarla paylaşılmaktadır.) amaçlarıyla tutulmaktadır.

3. KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel Verileriniz, internet sitemizi ziyaretiniz kapsamında çerezlerin elektronik ortamda toplanması vasıtasıyla KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

4. İNTERNET ORTAMINDA ALINAN VERİLERİN İŞLENMESİ SONUCUNDA ELDE EDİLEN VERİLERİN KİMLERE AKTARILDIĞI

Dijital ortamda kaydedilen ve muhafaza edilen kayıtlara yetkili kişilerinin erişimi bulunmaktadır. Dijital ortamda kaydedilen ve muhafaza edilen bilgilere, kanunlarda belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda, yargı organlarıyla, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarlave yurtiçinde hizmet alınan üçüncü kişi hizmet sağlayıcılar ile sekizinci maddede belirtilen çerezler paylaşılmaktadır.

5. VERİ GÜVENLİĞİNİN SAĞLAMASI VE MUHAFAZA SÜRESİ

TFS, KVKK’nın 12. maddesine uygun olarak; kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak, amaçlarıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı, gerekli denetimleri yaptırmayı taahhüt eder.

İnternet sitesi aracılığı ile elde edilen kişisel veriler TFS tarafından 7. Maddede belirtilen süreler zarfında saklanmaktadır.

6. ÇEREZLERİN SINIFLANDIRILMASI
6.1. SAKLANDIĞI SÜRE BAKIMINDAN ÇEREZLER:

KALICI ÇEREZLER: Kalıcı çerezler İnternet Sitesinin işlevselliğini artırmak, ziyaretçilerimize daha hızlı ve iyi bir hizmet sunmak amacıyla kullanılan çerez türleridir.

Bu tür çerezler tercihlerinizi hatırlamak için kullanılır ve tarayıcılar vasıtasıyla cihazınızda depolanır.

Kalıcı çerezlerin bazı türleri; İnternet Sitesini kullanım amacınız gibi hususlar göz önünde bulundurarak sizlere özel öneriler sunulması için kullanılabilmektedir.

OTURUM ÇEREZLERİ: Bu çerezler kullanıcının ziyaretini oturumlara ayırmak için kullanılır ve kullanıcıdan veri toplamaz. Çerez, kullanıcı ziyaret ettiği web sayfasını kapattığında veya belli bir süre pasif kaldığında silinir.

Oturum Çerezlerinin kullanılmasının temel amacı; ziyaretiniz süresince internet sitesinin düzgün bir biçimde çalışmasını sağlamaktır.

6.2. KULLANIM BAKIMINDAN ÇEREZLER:

Çerez Türü

Ne işe yarar?

Bu çerezler kişisel bilgilerimi toplar mı / kimliğimi tanımlayabilir mi?

Zorunlu Çerezler

Zorunlu Çerezler internet sitesinin düzgün bir şekilde çalışabilmesi için gereklidir.

Sitede faaliyet göstermenizi ve sitenin sunduğu özelliklerden faydalanabilmeniz için kullanılması zorunludur.

Aynı oturum içerisinde bir sayfaya geri dönüldüğünde önceki eylemleri hatırlama zorunlu çerezlerin kullanımına örnek olarak verilebilir.

Zorunlu çerezlerin kimlik bilgilerini toplayabilme özelliği bulunmamaktadır.

Zorunlu Çerezlerin kullanımının kabul edilmemesi durumunda sitenin önemli bir kısmının kullanılmasında ve site kullanım performansında sorun yaşayabilirsiniz.

Performans Çerezleri

Performans Çerezleri; ziyaret edilen alanlar, sitede geçirilen zaman ve karşılaşılan sorunlar gibi alanlarda bilgiler sağlayarak ziyaretçilerin sitemizle girdiği etkileşimin analizinde yardımcı olurlar.

Performans Çerezlerinin kullanımı sitenin performansının iyileştirilebilmesi için gereklidir.

Performans Çerezlerinin kimlik bilgilerine erişimi bulunmamaktadır.

Performans Çerezlerinin elde ettiği tüm veriler isimsiz bir şekilde alınarak bir araya getirilir.

İşlevsellik

Çerezleri

İşlevsellik Çerezleri, kişiselleştirilmiş çevrimiçi deneyim için “kullanıcı adı, kullandığınız dil, sayfa düzeni ayarları” gibi site kullanım tercihlerinizi hatırlanması amacıyla kullanılır.

 

İşlevsellik Çerezleri; siteye üye olunduğu takdirde kullanılacak profil resmi ve kullanıcı adı gibi kimlik tanımlama unsurlarını içeren kişisel verilere erişebilir.

İşlevsellik Çerezlerinin kullanılmasına izin verilmediği takdirde internet sitesinin performansı etkilenebilir ve bazı içeriklere erişiminiz engellenebilir.

Hedefleme / Reklam Çerezleri

Hedefleme ve Reklam çerezleri ziyaretçilerin ilgi alanlarına yakın içerikleri sunabilmek amacıyla kullanılır.

Ziyaret ettiğiniz internet sitelerini hatırlamak; hedefli reklamlar sunmak yahut ziyaretçinin ilgi alanı dışındaki reklamların görüntülenme sayısını kısıtlamak; reklam kampanyalarının verimliliğini ölçmek amacıyla kullanılabilir.

 

Hedefleme ve Reklam Çerezleri“Üçüncü Taraf Çerezleri” olarak adlandırılan çerez türlerinden olup; bu çerezlerin birçok türü, ziyaretçileri IP adresleri ile takip ederek kimlik tanımlayıcı bilgiler toplayabilir.

Toplanan bilgiler pazarlama ve reklam amacıyla siteye reklam veren üçüncü taraflarca ulaşılabilir niteliktedir.

 
 
7. TARAFIMIZCA İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER VE KULLANDIĞIMIZ ÇEREZLERİN SINIFLANDIRILMASI

TFS olarak internet sitesi üzerinden 2. Maddede sayılan kişisel veri toplama yöntemleri doğrultusunda TFS ile paylaştığınız kişisel verilerinizin neler olduğu aşağıda kategorilendirilmiştir:  

Çerez SağlayıcıÇerezin İsmiÇerezin AçıklamasıÇerez Süresi
İşlevsel Çerezler   
youtubeDEVICE_INFOGömülü youtube videoları, izleme analizlerini takip eder.5 ay 27 gün
Hedefleme ve Reklam Çerezleri
SendinblueuuidMediaMath, aynı reklamların tekrar tekrar gösterilmesini önlemek ve alakalı reklamlar için bu çerezi ayarlar.6 ay
youtubeYSCYSC çerezi Youtube tarafından ayarlanır ve Youtube sayfalarındaki gömülü videoların görünümlerini izlemek için kullanılır.Oturum Boyunca
YoutubeVISITOR_INFO1_LIVEYouTube tarafından bant genişliğini ölçmek için ayarlanan ve kullanıcının yeni veya eski oynatıcı arayüzünü alıp almayacağını belirleyen bir çerez.5 ay 27 gün
Youtubeyt.innertube::nextIdYouTube tarafından ayarlanan bu çerez, kullanıcının YouTube’dan gördüğü videolara ilişkin verileri depolamak için benzersiz bir kimlik kaydeder.Daima
Youtubeyt.innertube::requestsYouTube tarafından ayarlanan bu çerez, kullanıcının YouTube’dan gördüğü videolara ilişkin verileri depolamak için benzersiz bir kimlik kaydeder.Daima
youtubeCONSENTYouTube bu çerezi gömülü youtube videoları aracılığıyla ayarlar ve anonim istatistiksel verileri kaydeder.2 yıl
Google Analytics_gidGoogle Analytics tarafından yüklenen _gid çerez, ziyaretçilerin bir web sitesini nasıl kullandığına ilişkin bilgileri depolarken aynı zamanda web sitesinin performansına ilişkin bir analiz raporu oluşturur. Toplanan verilerden bazıları ziyaretçi sayısını, kaynaklarını ve anonim olarak ziyaret ettikleri sayfaları içerir.1 gün
Google Analytics_gat_gtag_UA_193654478_1Kullanıcıları ayırt etmek için Google tarafından ayarlanır.1 dakika
Google Analytics_ga_G1Q4EKW44JBu çerez, site trafiğini ölçmek için Google Analytics tarafından yüklenir.2 yıl
Google Analytics_gaGoogle Analytics tarafından yüklenen _ga çerez, ziyaretçi, oturum ve kampanya verilerini hesaplar ve ayrıca sitenin analiz raporu için site kullanımını izler. Çerez, bilgileri anonim olarak saklar ve benzersiz ziyaretçileri tanımak için rastgele oluşturulmuş bir numara atar.2 yıl
Google Analytics_gat_gtag_UA_193654478_2Kullanıcıları ayırt etmek için Google tarafından ayarlanır.2 yıl
Google Analytics_ga_4LZVFF7H6LBu çerez, site trafiğini ölçmek için Google Analytics tarafından yüklenir. 2 yıl
Performans Çerezleri
sendinbluesib_cuidBülten aboneliklerini toplamak ve e-postaları tetiklemek için6 ay
    Zorunlu Çerezler
Yescookiecookieyes-consentCookieYes, bu çerezi kullanıcıların onay tercihlerini hatırlayacak şekilde ayarlar, böylece bu siteye sonraki ziyaretlerinde tercihlerine saygı duyulur. Site ziyaretçilerinin herhangi bir kişisel bilgisini toplamaz veya saklamaz.1 yıl
ElementorelementorBu çerez, web sitesinin altyapısı tarafından kullanılır. Web sitesi sahibinin web sitesinin içeriğini gerçek zamanlı olarak uygulamasına veya değiştirmesine olanak tanır.Daima
8. ÇEREZ KULLANIMININ ENGELLENMESİ:

İnternet sitemizi ziyaret etmeniz halinde ve/veya mobil uygulamamızı kullanmanız durumunda karşınıza çıkacak olan çerez bandı vasıtasıyla çeşitli kategorilerde yer alan çerezlerin kullanımını engelleyebilirsiniz. Aynı zamanda ilgili kişiler, tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerez kullanımı tercihlerini kişiselleştirme hakkına sahiptir. Kullanılan tarayıcıya bağlı olarak; kullanıcılar, tarayıcı ayarları üzerinden çerezlere ilişkin tercihlerini değiştirebilirler.

Tarayıcının sunmuş olduğu seçenekler dahilinde; veri sahiplerinin çerez kullanımını engelleme, çerez kullanılmadan önce uyarı almayı tercih etme, çerezleri devre dışı bırakma yahut silme imkanları bulunmaktadır.

Aşağıda yer alan linkler aracılığı ile tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkanına sahipsiniz.

Adobe Analytics

AOL

Google Adwords

 

Google Analytics

 

Google Chrome

Internet Explorer

 

MozillaFirefox

Opera

Safari

Çerez ayarlarının değiştirilmesi ve kişiselleştirmesi kullanılan cihaza göre değişiklik arz edebileceğinden erişim sağlanan her bir cihaz için Çerez Politikası değişikliklerinin ayrı ayrı yapılması gerekebilir.

Çerez kullanımı önlemek için tarayıcınızdaki “çerez kullanım özelliğini” devre dışı bırakmanız ve bu web sitesiyle ilişkilendirilen kaydedilmiş çerezleri silmeniz gerekecektir.

10. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN GÜVENLİĞİ

TFS; ziyaretçilerin ve verisi işlenen 3. kişilerin bilgilerinin güvenliğine büyük önem vermekte ve bunu sağlamak adına en ileri teknolojiye sahip araçlarla çalışmaktadır. Sitemizingüvenliğini sağlamak amacı ile güvenli ortamlarda her türlü fiziksel, elektronik ve yönetimsel önlem alınmıştır. Tüm bilgiler yurtiçinde yer alan güvenli sunucularda saklanmakta ve yedeklenmektedir.

Kişisel veriler ve veri koruma kanunları hakkındaki farkındalığını artırmak amacıyla mahremiyet ve bilgi güvenliği e-eğitimleri sağlanır. Bilgi güvenliği ile ilgili sorumluklaryazılı olarak taahhüt altına alınır. Politika ve prosedürlere uygunsuzluklar tespit edilirse disiplin süreçleri işletilir. Veri sızıntılarını tespit etmek amaçlı altyapı sistemleri bulunmaktadır. Uygulama ve servis seviyesinde verilerin güvenliği şifreli protokol kullanımı, güvenlik duvarları ve erişim kontrol mekanizmaları ile sağlanır. Veriler sınıflandırılarak etiketlenir. Dış ve çevresel tehditlere karşı koruma sağlanacak şekilde fiziksel güvenlik önlemleri alınmıştır. Bilgi sistemlerinde yapılan değişiklikler kayıt altına alınır. Veri kayıplarına karşı veri yedekleme politikası çerçevesinde kişisel veriler yedeklenir. Bilgi sistemleri düzenli olarak güvenlik zafiyet taramalarına tabi tutularak, tespit edilen zafiyetler giderilir.

TFS; bilgi güvenliği hususunda çalışanlarının ve anlaşmalı olduğu tüm kurum ve kuruluşların gerekli hassasiyeti taşımaları ve yeterli farkındalığa sahip olmaları için gerekli tüm önlemleri almaktadır.

11. İLGİLİ KİŞİNİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

KVKK ve ilgili mevzuat kapsamda İlgili Kişiler;

Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz. TFS olarak, yürürlükteki mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimiz saklı kalmak kaydıyla, sahip olduğunuz bu hakları istediğiniz her zaman ve en uygun şekilde kullanabileceğinizi taahhüt ederiz.