Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni
a) Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, TFS Akaryakıt Hizmetleri (“TFS”) veri sorumlusu sıfatına sahiptir.

b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Kişisel verileriniz, aşağıda sıralanan amaçlarla; 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde işlenebilecektir;

Mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
İleride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi,
Şirket’in hukuki zeminde kendisine tanınan hakları koruması ve kullanması,
Çalışanların Personellerin hukuki zeminde kendisine tanınan hakları koruması ve kullanması,
Hizmetlerin iyileştirilmesi için kimliği ifşa edilmeden istatistiksel çalışmalarda kişisel veri ve bilgileri değerlendirilerek analiz yapabilmek,
TFS tarafından muhafaza edilen kişisel verilerinizin güvenliğinin teminini sağlamak ve bu amaçla verilerinizi muhafaza etmek üzere aktarmak,
Veri kayıplarının önlenebilmesi için kopyalama/yedekleme yapmak,
Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak.

 

c) Kişisel Verilerin Aktarılması

Toplanan kişisel verileriniz; KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde ve TFS tarafından sunulan hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması, Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Şirketimizin hizmet ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ve Şirketimizinpolitikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla TFS çatısı altında ileride kurulacak şirket/kuruluş ve bağlı ortaklıklar da dâhil olmak üzere TFS ve ilişkili şirketleri/kuruluşları ile bunların iş ortaklarına, tedarikçilerine, servis sağlayıcılarına, gerçek ve/veya tüzel kişi hissedarlarına; kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, şube, temsilciliklerimize, Kanuni yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla yetkili resmi kurum ve kuruluşlar ile kanunen yetkilendirilmiş özel kişilere, Yargısal süreçlerin yürütülebilmesi veya takibinin sağlanması amacıyla ilgili yargı makamlarına, aktarılabilmektedir.

ç) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz TFS tarafından fiziki, sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilmektedir. TFS, hukuki yükümlülüklerini yerine getirmek ve kanundan açıkça öngörülen nedenlerle kişisel verilerinizi işlemekte ve paylaşmaktadır.

d) Veri Sahibinin KVK Kanunu Madde 11’de Sayılan Hakları

Kişisel veri sahibi ilgili kişiler;

Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse, buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerinin işlenme amacını ve kişisel verilerinin işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme,
İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerinin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde, zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.
 
Başvuru yönteminin 10.03.2018 tarih ve 30356 sayılı Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan usul ve esaslarına uygun olarak kimliğinizi gösteren belgeler ile birlikte TFS Akaryakıt Hizmetleri A.Ş. Yeniköy Mah Hezarfen Ahmed Çelebi Cad. No:4, 34277 Arnavutköy /İstanbul adresine ıslak imzalı olarak; ya da info@turkishfuel.com.tr adresine kayıtlı elektronik posta tfsakaryakit@hs03.kep.tr adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle başvurabilirsiniz. Başvurunuzda yer alan talepler, talebin niteliğine göre en geç 30 gün içerisinde ücretsiz olarak sonlandırılacaktır.